ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
2.  ฝ่ายวิชาการ
      นายเสนีย์  เวียงดาว (หัวหน้า)                                                                              
      2.1  งานแผนงานและงานบริหารวิชาการ
            1.  นายเสนีย์  เวียงดาว                                                                    
            2.  นางสาวสุนิสา    อุดเป็งเครือ                                                          
            2.1.1 งานแผนงานและจัดการทั่วไปฝ่าย
                 นางสาวสุนิสา        อุดเป็งเครือ                                                                        
            2.1.2 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
                 นางสาวนุชิดา        ตั๋นทา                                        
            2.1.3 งานเอกสารสิ่งพิมพ์ (โรเนียว)
                 1.  นายจักรกฤษณ์  มงคงเจริญเชาว์                                                   
                 2.  นายจักรพันธ์     ขันคำ                                                                  
            2.1.4 งานธุรการและสารบรรณฝ่าย
                 นางสาวอัจฉรี        หมื่นใจ                                               
       2.2 งานวิชาการ   
            1.  นางสาววราภรณ์      พรหมรักษา                                                     
            2.  นางสาวศิริกาญดา     จันทร์แก้ว                                                                 
            2.2.1 งานวิชาการ   
                 นางสาววราภรณ์     พรหมรักษา                                
            2.2.2 งานแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ
                  นางสาวศิริกาญดา  จันทร์แก้ว                         
       2.3  งานการจัดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้
            1.  นางสาวชวัลลักษณ์    วงค์พิทักษ์                                             
            2.  นายวัฒนา             นะวะแก้ว                                                                 
            2.3.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                  1.  นางสาวอัจฉราพรรณ       ผ่านพบ                                               
                 2.  นายจักรกฤษณ์ มงคงเจริญเชาว์                           
                 3.  นางปวีณา ละอองทอง                                    
                 4.  นางสาวดารารัตน์ มูลแก้ว                                          
                 5.  นายวัฒนา นะวะแก้ว                                            
                 6.  นางสาวสิริรัตน์ คีรีพิสุทธิ์                                            
                 7.  นางสาววรรณิษา มณียอดฟ้า                                
            2.3.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                 1.  นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา                                
                 2.  นายเสนีย์ เวียงดาว                                            
                 3.  นายคมสัน จินา                                                  
                 4. นางพิชชานันท์ มาอ่อน                                              
                 5. นายอัษฎาวุธ เสนแก้ว                                             
                 6. นางสาวศิริกาญดา  จันทร์แก้ว                                         
                 7. นางสาวนุชิดา ตั๋นทา                                            
                 8. นางสาวภัทรพร อันถามนต์                                 
                 9. นางสาวสุนิสา อุดเป็งเครือ                                
                 10. นางสาวทิพย์สุดา  ไกรเกริกเกียรติ           
                 11. นายจักรกริช แต่งสุวรรณ                 
                 12. นางสาวอัจฉรี หมื่นใจ            
                 13. นางสาวรุ่งระวี นนทะริ                    
                 14. ว่าที่ร.ต.หญิงสุพัตรา ผังวรรณา 
            2.3.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี
                 1.  นางสาวนันทิดา             ตุ้มเขียว                                               
                 2.  นายธวัช                     ยะสุคำ                                               
                 3.  นางสาวิตรี                   ยาคำลือ                                              
                 4.  นางสาววรารัตน์             ก้อนทอง                                           
                 5.  นางสาวชวัลลักษณ์          วงค์พิทักษ์                                 
                 6. นางสาวสุนันท์                รักทุ่ง                                                
                 7. นางสาวเบญจวรรณ          วงษ์กลม                                              
                 8. นางอัจฉรา                   กาศเจริญ                                           
                 9. นางสาววรัฐยา               อันถามนต์                                 
                 10. นางสาวอินธิรา                   จันทา                                           
                 11. นายโกสินทร์                ปัณราช                                               
                 12. นายธนะชัย                 จันทร์สุข                                            
                 13. นางสาวณัฐพร              หมื่นตื้อ                                               
                 14. นางสาวณัฐธิดา             พึ่งพานิช                                              
                 15. นางอาภาพร                จันเผือก                                              
                 16. นายพีระพล                 อยู่รัศมี                                               
                 17. นางสาววชิราภรณ์                มัคนา                                           
                18. นายนาวิน                   ฉัตรชัยลือนาม                                       
                 19. นายชนะชัย                 นาคนำทอง                                
                 20. นางสาวศศิกานต์           แสนตา                                               
            2.3.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาฯ
                 1.  นางศศิกานต์                ธนะการ                                              
                 2.  นายสุทัศน์                  ตรีเนตร                                             
                 3.  นายมนต์ศักดิ์                จิตต์จริง                                              
                 4.  นางสาวดาหวัน              บุญตาเห็น                                 
                 5.  นางสาวกมลชนก            คำแปง                                                
                 6.  นางสุพร                     ปัณราช                                              
                 7. นางสาวนิตยา                ได้การ                                             
                 8. นางกาญจนา                 บุญถนอม                                        
                 9. ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์                หทัยสุทธิ                              
            2.3.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
                 1.  นายณัฐวุฒิ                  สิงโตทอง                          
                 2.  นายอดิเรก                   ทิมกูล                               
                 3.  นายอำพล                         สุรินทร์                                 
                 4.  นางสาวกรรณิกา            ตาขัน                                        
            2.3.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
                 1.  นายบุญส่ง                   กุญแก้ว                                  
                 2.  นางสาวขวัญฤทัย           เทพกิจ                                 
                 3.  นางสาวธีราภรณ์            อินทรสอาด                        
            2.3.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                 1.  นางยุพา                     ธาราดรุณีกุล                
                 2.  นายสงกรานต์               ธนะการ                          
                 3.  นายอาทิตย์                  วจีวงษ์                       
                 4.  นางสาวศิริมา                วจีวงษ์                    
                 5.  นางเกษมณี                  อธิรัตนมงคล           
                 6.  นายธรรมพัฒน์              บริบูรณ์                
                 7.  นางสาวพิชชาพร            เทียมทิพร         
                 8.  นางสาวผรัณชิยา                  สงแทน             
                 9.  นายชนาวุธ                  จีนตู่                       
                 10. นางสาวอัจฉรา                   พรมใจ               
                 11. นางสาวกัลยรัตน์           ใจนิ่ม                         
                 12. นางสาวปาริษา             กาเหมือยวงศ์       
                13. นางสาวสุพรรณี             สารเรือน     
            2.3.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                 1.  นายภัทรชัย                 สุขุมวัฒนะ                                  
                 2.  นางหรรษา                  ทริชาติ                                        
                 3.  นายบุญทาน                 สารเพ็ชร                                
                 4.  นายครรชิต                  ละอองทอง                            
                 5.  นายพศิน                   อุตสาสาร                                     
                 6.  นางสาวอรทัย               ใจคำฟู                             
                 7.  นายจักรพันธ์                ขันคำ                          
                 8.  นางพรนัชชา                เพ็ชรอ้อม              
                 9. นางสาววราภรณ์             แสนเมือง     
            2.3.9  งานแนะแนว
                 นางโสภา  พุ่มนวล                             
       2.4  งานหลักสูตรสถานศึกษา
            นางสาววราภรณ์          พรหมรักษา                                      
            2.4.1  งานประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                 1.  นางสาววราภรณ์      พรหมรักษา                                            
                  2.  นางสาวนันทิดา       ตุ้มเขียว                                          
                 3.  นางสาวดาหวัน        บุญตาเห็น                                         
                4.  นางสาวดารารัตน์     มูลแก้ว                                                
                 5.  นายวัฒนา             นะวะแก้ว                                               
                 6.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                    
                7.  นางอัจฉรา             กาศเจริญ                                        
                 8.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                    
                 9.  นางสาวนิตยา         ได้การ                                          
                 10.  นายอดิเรก           ทิมกุล                                                       
                 11.  นางสาวธีราภรณ์     อินทรสอาด                                               
                 12.  นายครรชิต           ละอองทอง                                               
                 13.  นางสาวเกษมณี      อธิรัตนมงคล                                              
                 14.  นางสาวสิริรัตน์      คีรีพิสุทธิ์                                                
                 15.  นางสาวภัทรพร      อันถามนต์                                  
 
      2.5  งานวัดและประเมินผลการเรียน
            1.  นางอัจฉรา             กาศเจริญ                                                                  
            2.  นางสาวสุนันท์         รักทุ่ง                                                                    
            3.  นางสาวภัทรพร        อันถามนต์                                                      
            2.5.1  งานเทียนโอนผลการเรียน GPA และ SGS
                 1.  นางอัจฉรา             กาศเจริญ                                                 
                 2.  นางสาววชิราภรณ์    มัคนา                                                  
                 3.  นางสาวอัจฉรี          หมื่นใจ                                                   
                 4.  นายจักรกริช           แต่งสุวรรณ                                           
       2.6  งานทะเบียนนักเรียน
            นายเสนีย์        เวียงดาว                                              
            2.6.1  งานทะเบียนนักเรียนและงานรับนักเรียน
        1.  นายเสนีย์              เวียงดาว                                                    
                 2.  นางสาววชิราภรณ์     มัคนา                                                      
                 3.  นายจักรกริช           แต่งสุวรรณ                                               
                 4.  นางสาวอัจฉรี          หมื่นใจ                                                     
                 5.  ว่าที่ร.ต.หญิงสุพัตรา  ผังวรรณา                                              
  2.6.2  นายทะเบียนโรงเรียน
        นายเสนีย์       เวียงดาว                                           
2.7  งานแนะแนวการศึกษา
           นางโสภา       พุ่มนวล                                           
            2.7.1  งานแนะแนว
                  1.  นางโสภา              พุ่มนวล                                                    
                  2.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                  
                 3.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงษ์                                             
 2.7.2  งานกิจกรรมชุมนุม/สาธารณประโยชน์/วิชาการ
                  นายอัษฎาวุธ         เสนแก้ว                                                       
            2.7.3  งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
                 นายธรรมพัฒน์       บริบูรณ์                                     
            2.7.4 งานทุนการศึกษา
                 ทุน กยศ.
                       1. นางโสภา               พุ่มนวล                                                        
                       2. นางสาวนิตยา          ได้การ                                                          
                 ทุนพระราชานุเคราะห์
                       1.  นางสาวขวัญฤทัย           เทพกิจ                                                    
                      2.  นางสาวอัจฉรี               หมื่นใจ                                                 
                 ทุน CCF
                       นางสาวดาหวัน            บุญตาเห็น                                
            2.7.5  งานติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3,ม.6
                 1.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                        
                  2.  นางสาวศศิกานต์      แสนตา                                                                       
            2.7.6  งานรับสมัครนักเรียน
                 1.  นางสาวสุนันท์         รักทุ่ง                                                                          
                 2.  นางสาวผรัณชิยา      สงแทน                                                                       
 
      2.8  โครงการห้องเรียนพิเศษ
            1.  นายจักรกริช           แต่งสุวรรณ                                                                         
            2.  นางสาวชวัลลักษณ์    วงค์พิทักษ์                                                               
 
      2.9  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            1.  นายอาทิตย์            วจีวงษ์                                                                                  
            2.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                                       
            2.9.1 งานกิจกรรมนักเรียนทั่วไป
                  1.  นายอาทิตย์           วจีวงษ์                                                                  
                 2.  นางสาวขวัญฤทัย      เทพกิจ                                                                      
                  3.  นายธรรมพัฒน์        บริบูรณ์                                                                   
            2.9.2  งานลูกเสือ เนตรนารี
                 1.  นายอาทิตย์            วจีวงษ์                                                                     
                 2.  นายบุญทาน           สารเพ็ชร                                                                    
                 3.  นายอำพล                   สุรินทร์                                                                        
                 4.  ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์         หทัยสุทธิ                                                                  
            2.9.3  งานนักศึกษาวิชาทหาร
                 1.  ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์         หทัยสุทธิ                                                                
                 2.  นางหรรษา            ทริชาติ                                                         
                 3.  นายมนต์ศักดิ์          จิตต์จริง                                                      
                 4.  นายครรชิต            ละอองทอง