ฝ่ายบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.  ฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากร
      นายสงกรานต์        ธนะการ (หัวหน้า)
      1.1 งานแผนงาน บริหารทั่วไปและบุคลากร
            1. นายสงกรานต์          ธนะการ                                      
            2. นางสาววรัฐยา          อันถามนต์               
            3. นางอาภาพร            จันเผือก                          
            4. นางกาญจนา           บุญถนอม                                   
       1.2 งานธุรการและสารบรรณ
            1. นางกาญจนา           บุญถนอม        
            2. นางจินตนา              รัตนาคม                 
       1.3 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
            1.3.1 งานอาคารสถานที
                 1. นายบุญทาน      สารเพ็ชร                                                       
                 2. นายธวัช           ยะสุคำ                                                         
                 3. นายณัฐวุฒิ        สิงห์โตทอง              
                 4. นายจักรพันธ์      ขันคำ                             
                 5. นายครรชิต        ละอองทอง              
                 6. นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว                           
                 7. นางปวีณา         ละอองทอง              
                 8. นางสาวดารารัตน์ มูลแก้ว                    
                 9.  นายอดิเรก       ทิมกูล                   
                 10. นายบุญส่ง       กุญแก้ว                  
                 11. นายอำพล       สุรินทร์                            
                 12. นายพศิน       อุตสาสาร                          
                 13. นายโกสินทร์    ปันราช                                                         
                           14. นายวัฒนา       นะวะแก้ว                                                           
                           15. นางสุพร         ปัณราช                                                            
                1.3.2 งานสภาพแวดล้อม
                     1. นายบุญทาน      สารเพ็ชร                                                       
                     2. นายธวัช           ยะสุคำ                                                         
                     3. นายณัฐวุฒิ        สิงห์โตทอง                                            
                     4. นายจักรพันธ์      ขันคำ                                                          
                     5. นายครรชิต        ละอองทอง                                            
                     6. นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว                                               
                     7. นางปวีณา         ละอองทอง                                            
                     8. นางสาวดารารัตน์   มูลแก้ว                                                
                     9.  นายอดิเรก       ทิมกูล                                                          
                     10. นายบุญส่ง       กุญแก้ว                                       
                     11. นายอำพล       สุรินทร์                                                
                     12. นายพศิน       อุตสาสาร                                             
                     13. นายโกสินทร์   ปันราช                            
                           14. นายวัฒนา       นะวะแก้ว                                        
                           15. นางสุพร         ปัณราช                                         
                1.3.3 งานบ้านพักครู
                     1. นายบุญทาน      สารเพ็ชร                                    
                     2. นายธวัช           ยะสุคำ                                      
                     3. นายณัฐวุฒิ        สิงห์โตทอง                        
                     4. นายจักรพันธ์      ขันคำ                                       
                     5. นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว                           
                     6. นายบุญส่ง        กุญแก้ว                             
                     7. นายอำพล              สุรินทร์                                          
                     8. นายพศิน          อุตสาสาร                                    
                     9.  นางสาวศศิกานต์  แสนตา                                             
                1.3.4 งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
                     1. นายบุญทาน      สารเพ็ชร                                             
                     2. นายธวัช           ยะสุคำ                                      
                     3. นายณัฐวุฒิ        สิงห์โตทอง                        
                     4. นายจักรพันธ์      ขันคำ                                       
                     5. นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว                                     
                     6.  นายอดิเรก       ทิมกูล                                       
                     7. นายบุญส่ง        กุญแก้ว                             
                     8. นายอำพล              สุรินทร์                                          
                     9. นายพศิน          อุตสาสาร                                    
                     10. นายโกสินทร์    ปันราช                                      
                1.3.5 งานโรงน้ำดื่ม
                     1. นายโกสินทร์      ปันราช                                      
                     2. นายธวัช           ยะสุคำ                                      
                     3. นายจักรพันธ์      ขันคำ                                                 
                     4. นางสุพร           ปัณราช                                               
           1.4  งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
            1.4.1 งานพยาบาล (จัดหายา/ เจ็บป่วย / ส่งต่อ)
                 1. นางสาวกรรณิกา   ตาขัน                                               
                 2. นายอาทิตย์       วจีวงษ์                                      
                 3. นางสาวศิริมา     วจีวงษ์                                                
                 4. นายนาวิน              ฉัตรชัยลือนาม                                  
                 5. นายชนะชัย       นาคนำทอง                       
            1.4.2 อนามัยโรงเรียน  (ส่งเสริม / ป้องกัน)  ลูกน้ำยุงลาย
                  1. นางสาวกรรณิกา  ตาขัน                                        
                  2. นายอาทิตย์       วจีวงษ์                                                
                  3. นางสาวศิริมา     วจีวงษ์                                                
                 1.4.2 งานน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน
                  1. นางสาวกรรณิกา  ตาขัน                                        
                  2. นายอาทิตย์       วจีวงษ์                                                
                  3. นางสาวศิริมา     วจีวงษ์                                      
             1.4.3 งาน อย.น้อย
                  1. นางสาวกรรณิกา  ตาขัน                                                 
                  2. นายอาทิตย์       วจีวงษ์                                      
            1.4.4 ยุวอสม.(จิตอาสา)
                  1. นายอัษฎาวุธ      เสนแก้ว                                     
                  2. นายชนาวุธ        จีนตู่                                         
            1.4.5 สถานศึกษาปลอดแอลกอฮอล์ / บุหรี่
                  1. นายอำพล         สุรินทร์                                      
                  2. นายณัฐวุฒิ        สิงห์โตทอง              
                  3. นายอดิเรก        ทิมกูล                                                          
                  4. นายจักรพันธ์      ขันคำ                                                 
            1.4.6  ฟันสะอาด  (ม.1)
                  1. นางสาวกรรณิกา  ตาขัน                                                 
                  2. นายอาทิตย์       วจีวงษ์                            
            1.4.7 ส่งเสริม / ตรวจสุขภาพครู
                  1. นางสาวกรรณิกา  ตาขัน                                                 
                  2. นายอาทิตย์       วจีวงษ์                                      
                  3. นางสาวศิริมา     วจีวงษ์                                                
            1.4.8  บริจาคโลหิต
                  1. นายอาทิตย์       วจีวงษ์                                                
                  2. นางสาวกรรณิกา  ตาขัน                              
            1.4.9  งานประกันอุบัติเหตุ
                  นายอาทิตย์   วจีวงษ์                                    
            1.4.10  งานโภชนาการ  (สุขลักษณะ)
                  1. นางสาวอรทัย     ใจคำฟู                                      
                  2. นางสาวกรรณิกา  ตาขัน                                                 
      1.5  งานชุมชน ภาคี และเครือข่าย
            1.5.1 งานสัมพันธ์ชุมชน
                 1. นายสงกรานต์     ธนะการ                                                        
                 2. นางยุพา           ธาราดรุณีกุล                                            
                 3. นางศศิกานต์      ธนะการ                                                
                  4. นางโสภา          พุ่มนวล                                                           
                 5. นางกาญจนา      บุญถนอม                                     
                 6. นายธวัช           ยะสุคำ                                               
                 7. นางสาววรัฐยา   อันถามนต์                                    
                 8. นายภัทรชัย       สุขุมวัฒนะ                                  
                 9. นางภัทรพร       อันถามนต์                                  
                 10. นางพิชชานันท์   มาอ่อน                                                 
                11. นางสาวรุ่งระวี   นนทะริ                                                 
      1.6  งานสวัสดิการโรงเรียน
            1. นางยุพา           ธาราดรุณีกุล                                               
            2. นางพิชชานันท์    มาอ่อน                                 
            3. นางสาวรุ่งระวี    นนทะริ                                                    
      1.7  งานชมรมศิษย์เก่า
            1. นายสงกรานต์    ธนะการ                                           
            2. นางยุพา           ธาราดรุณีกุล                                                         
            3. นางโสภา          พุ่มนวล                                                     
            4. นางสาวอินธิรา  จันทา                                            
            5. นางสาววรารัตน์        ก้อนทอง                                                                
            6. นายธวัช           ยะสุคำ                                                     
            7. นางหรรษา        ทริชาติ                                                     
      1.8  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            1. นางยุพา           ธาราดรุณีกุล                                               
            2. นางพิชชานันท์    มาอ่อน                                                     
            3. นางสาวรุ่งระวี    นนทะริ                                                    
      1.9  งานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
            1.9.1 งานเว็บไซต์
                 1. นางสาวอินธิรา   จันทา                                                           
                 2. นางสาวิตรี        ยาคำลือ                                     
                 3. นายพีระพล       อยู่รัศมี                                      
            1.9.2 งานโสตทัศนูปกรณ์
                 1. นายบุญทาน      สารเพ็ชร                                             
                 2. นายพศิน          อุตสาสาร                                             
                 3. นายจักรพันธ์      ขันคำ                                                          
                 4. นายอำพล         สุรินทร์                                                
                 5. นายมนต์ศักดิ์     จิตต์จริง                                              
                 6. นายชนะชัย       นาคนำทอง                                 
            1.9.3  งานประชาสัมพันธ์
                 1. นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง                                                        
                 2. นายธรรมพัฒน์    บริบูรณ์                                                         
                 3. นางสาวสุนิสา     อุดเป็งเครือ                                 
                 4. นายชนาวุธ        จีนตู่                                                            
                 5. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา   ผังวรรณา                                       
                 6. นางสาวอัจฉรา   พรมใจ                                                          
                 7. นางสาวปาริษา   กาเหมือยวงศ์                                
                 8. นางสาววรรณณิษา  มณียอดฟ้า                                         
                 9. นางสาวกัลยรัตน์  ใจนิ่ม                                                 
 
      1.10  งานยานพาหนะ
              1.10.1 งานบริการยานพาหนะ
                 1. นายอดิเรก        ทิมกุล                                                 
                 2. นายชูศักดิ์         หทัยสุทธิ                                    
                 3. นายนาวิน         ฉัตรชัยลือนาม                              
                 4. นายชนะชัย       นาคนำทอง                                 
                 5. นายศักดิ์          แสนหลวง                                   
            1.10.2 งานซ่อมบำรุง
                 1. นายอดิเรก        ทิมกุล                                       
                 2. นายชูศักดิ์         หทัยสุทธิ                                    
                 3. นายศักดิ์          แสนหลวง                                             
            1.10.3 งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
                 1. นายอดิเรก        ทิมกุล                                                          
                 2. นายศักดิ์          แสนหลวง                    
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
1.11  งานสหกรณ์โรงเรียน
            1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ                                                        
            2. นางศศิกานต์            ธนะการ                                                        
            3. นางสาวศิริกาญดา      จันทร์แก้ว                                                     
            4. นางสาวนิตยา          ได้การ                                                          
            5. นางสาวนุชิดา          ตั๋นทา                                      
            6. นางสุพร                ปัณราช                                                         
            7. นางสาวรุ่งระวี          นนทะริ                                                
            8. นางสาวอัจฉรา         พรมใจ                                                         
            9. นางสาววรรณิษา       มณียอดฟ้า                                 
            10. นางสาวปาริษา       กาเหมือยวงศ์                              
            11. นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                
            12. นายนาวิน             ฉัตรชัยลือนาม                    
       1.12  บุคลากร
            1.12.1 งานครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 1. นายสงกรานต์     ธนะการ                                     
                 2. นางกาญจนา      บุญถนอม                                     
                 3. นางสาววรัฐยา   อันถามนต์                                    
                 4. นางอาภาพร      จันเผือก                                                        
            1.12.2 งานบริหารงานลูกจ้าง
                 1. นายสงกรานต์     ธนะการ                                                        
                 2. นางกาญจนา      บุญถนอม