ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
3.  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
      นางยุพา        ธาราดรุณีกุล     (หัวหน้า)                                                                                                           
      3.1  สำนักเลขานุการผู้อำนวยการ
            3.1.1  งานเลขานุการผู้อำนวยการ
                 1.  นายอดิเรก             ทิมกุล                                                                                 
                  2.  นายครรชิต            ละอองทอง                                                                           
                 3.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                                                  
                 4.  นายพีระพล            อยู่รัศมี                                                                                
                 5.  นางสาวอัฉจราพรรณ  ผ่านพบ                                                                               
                 6.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                         
                 7.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                                  
                 8.  นางสาวชวัลลักษณ์    วงศ์พิทักษ์                                                                               
            3.1.2  งานประสานและรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี
                 1.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                               
                 2.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                                
                 3.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                                
                 4.  นางสาววราภรณ์      แสนเมือง                                                                             
            3.1.3  งานจัดการทั่วไป
                 1.  นางยุพา               ธาราดรุณีกุล                                                                         
                 2.  นางสาวผรัณชิยา      สงแทน                                                                                
                 3.  นายชนาวุธ            จีนตู่                                                                                         
                 4.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                                
            3.1.4  งานตรวจสอบการเงินและบัญชีโรงเรียน
                  1.  นายสงกรานต์         ธนะการ                                                                               
                 2.  นางยุพา               ธาราดรุณีกุล                                                                
                 3.  นางสาวิตรี             ยาคำลือ                                                                              
                 4.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                               
       3.2  งานวางแผนและพัฒนาองค์กร
            3.2.1  งานแผนพัฒนาการศึกษา
                 1.  นางยุพา               ธาราดรุณีกุล                                                                         
                  2.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                                
                 3.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                      
                  4.  นางสาวสุนิสา         อุดเป็งเครือ                                                                           
                  5.  นางเกษมณี            อธิรัตนมงคล                                                                          
                  6.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                               
                  7.  นางสาวผรัณชิยา      สงแทน                                                                                
            3.2.2  งานแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรม
                 1.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                      
                  2.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                                     
                 3.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                              
                  4.  นางสาวสุนิสา         อุดเป็งเครือ                                                                           
                  5.  นางเกษมณี            อธิรัตนมงคล                                                                         
            3.2.3  งานจัดตั้ง/จัดทำคำของบประมาณภายนอก
                 1.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                                                 
                  2.  นายบุญทาน           สารเพ็ชร                                                                             
                 3.  นางสาวสุนิสา         อุดเป็งเครือ                                                                            
                  4.  นางสาววรัฐยา         อันถามนต์                                                                  
                 5.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                               
                 6.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                              
            3.2.4  งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน
                 1.  นางสาวผรัณชิยา      สงแทน                                                                               
                  2.  นางสาวสุนิสา         อุดเป็งเครือ                                                                           
                 3.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                               
                  4.  นางเกษมณี            อธิรัตนมงคล                                                                         
                 5.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                               
      3.3  งานสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา
            3.3.1  งานสารสนเทศ
                 1.  นางสาวิตรี             ยาคำลือ                                                                              
                  2.  นายภัทรชัย            สุขุมวัฒนะ                                                                  
                 3.  นางสาววราภรณ์      พรหมรักษา                                                                          
                  4.  นายพีรพล             อยู่รัศมี                                                                               
                 5.  นางสาวณัฐธิดา        พึ่งพาณิชย์                                                        
                  6.  นางสาววรัฐยา         อันถามนต์                                                                   
                  7.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                            
                  8.  นางสาวศิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                                                              
                  9.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                              
                  10.  นายชนะชัย          นาคนำทอง                                                                 
                  11.  นายวรวิทย์           ยาคำลือ                                                                    
                  12.  นางสาวอินธิรา       จันทา                                                                       
            3.3.2  งานเทคโนโลยีทางการศึกษาและการศึกษาทางไกล
                 1.  นายบุญทาน           สารเพ็ชร                                                                              
                  2.  นางสาวอินธิรา        จันทา                                                                                 
                 3.  นายพีรพล             อยู่รัศมี                                                                      
            3.3.3  งาน  DMC
                 1.  นายชนาวุธ            จีนตู่                                                                                   
                  2.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                               
                  3.  นางสาวสุพรรณี       สารเรือน                                                          
                 4.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                     
                 5.  นางศิริมา              วจีวงษ์                                                                       
       3.4  งานระบบประกันคุณภาพภายใน
            1.  นางสาวสุนิสา         อุดเป็งเครือ                                                                                 
            2.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                                    
            3.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                                           
            4.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                                     
            5.  นางเกษมณี            อธิรัตนมงคล                                                                      
       3.5  งานต้นทุนและผลผลิต
            1.  นางพรนัชชา           เพ็ชรอ้อม                                                                                   
            2.  นางสาวณัฐพร         หมื่นตื้อ                                                                                     
            3.  นางสาวทิพย์สุดา      ไกรเกริกเกียรติ                                                          
       3.6  งานควบคุมภายใน
            1.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                           
            2.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                                     
            3.  นางสาวสุนิสา         อุดเป็งเครือ                                                                                
            4.  นางเกษมณี            อธิรัตนมงคล                                                                      
            5.  นางอาภาพร           จันเผือก