บริหารการเงินและสินทรัพย์
บริหารการเงินและสินทรัพย์
6.  ฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์
      นายธวัช  ยะสุคำ (หัวหน้า)                                                                                                                   
      6.1 งานแผนงาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
            1.  นายธวัช                ยะสุคำ                                                                                              
            2.  นายคมสัน             จินา                                                                                               
            3.  นางสาวณัฐธิดา             พึ่งพานิช                                                                                    
            4.  นางพรนัชชา           เพ็ชรอ้อม                                                                           
      6.2  งานการเงิน
            1.  นายคมสัน             จินา                                                                                                
            2.  นางสาวกมลชนก      คำแปง                                                                                              
            3.  นางสาวทิพย์สุดา       ไกรเกริกเกรียรติ                                                                  
            4.  นางสาวพิชชาพร      เทียมทิพร                                                                           
            5.  นางสาวณัฐพร         หมื่นตื้อ                                                                           
            6.  นางพรนัชชา           เพ็ชรอ้อม                                                                            
      6.3 งานพัสดุ
            1.  นายธวัช               ยะสุคำ                                                                                           
            2.  นางสาวธีราภรณ์      อินทรสอาด                                                                                 
            3.  นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์กลม                                                                                           
            4.  นางสาวณัฐธิดา        พึ่งพานิช                                                                                     
            5.  นางสาวอัจฉรา        พรมใจ                                                                                          
            6.  นางสุพร        ปัณราช