ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
5.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
      นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ     (หัวหน้า)                                                                                                 
      5.1 งานแผนงานและบริหารโครงการพิเศษ
            1.  นายภัทรชัย            สุขุมวัฒนะ                                                                                  
            2.  นายครรชิต            ละอองทอง                                                                        
            3.  นายพศิน               อุตสาสาร                                                                                             
            4.  นางสาวอรทัย         ใจคำฟู                                                                                     
            5.  นางพรนัชชา           เพ็ชรอ้อม                                                                                         
            6.  นางวราภรณ์           แสนเมือง                                                                                   
      5.2 โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
            1.  นายครรชิต            ละอองทอง                                                                                  
            2.  นายภัทรชัย            สุขุมวัฒนะ                                                                                  
            3.  นางสาวอรทัย          ใจคำฟู                                                                                            
      5.3 โครงการ พ่อแม่อุปถัมภ์
  1.  นางสาวิตรี             ยาคำลือ                                                                                          
            2.  นางสาววรารัตน์       ก้อนทอง                                                                                          
            3.  นางสาวอินธิรา       จันทา                                                                                            
            4.  นางสาวชวัลลักษณ์    วงศ์พิทักษ์                                                                         
            5.  นางสาววรรณณิษา    มณียอดฟ้า                                                                                  
      5.4 โครงการ สวนพฤกษศาสตร์
            1.  นายธนะชัย             จันทร์สุข                                                                                         
            2.  นางสาวณัฐพร        หมื่นตื้อ                                                                                     
            3.  นางสาวศศิกานต์       แสนตา                                                                                           
      5.5 โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
            1.  นางยุพา                ธาราดรุณีกุล                                                                               
            2.  นายชนาวุธ            จีนตู่                                                                                              
            3.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                                           
            4.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                                    
            5.  นางพิชชานันท์         มาอ่อน                                                                                     
            6.  นางสาวสุนิสา          อุดเป็งเครือ                                                                       
            7.  นางเกษมณี            อธิรัตนมงคล                                                                                
            8.  นางสาวผรัณชิยา      สงแทน                                                                                     
      5.6  โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
            1.  นางสาวกรรณิกา       ตาขัน                                                                                            
            2.  นายอาทิตย์            วจีวงษ์                                                                                      
            3.  นางสาวศิริมา          วจีวงษ์                                                                                           
      5.7  โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
            1.  นางสาวนิตยา          ได้การ                                                                                      
            2.  นายสุทัศน์             ตรีเนตร                                                                                    
            3.  นางสาวกมลชนก      คำแปง                                                                                     
      5.8  โครงการ ทวิศึกษา
            1.  นางเสนีย์               เวียงดาว                                                                                          
            2.  นางสาววราภรณ์       พรหมรักษา                                                                                
            3.  นายภัทรชัย                  สุขุมวัฒนะ                                                                                  
            4.  นายบุญทาน           สารเพ็ชร                                                                                         
            5.  นายครรชิต            ละอองทอง                                                                        
            6.  นางพรนัชชา           เพ็ชรอ้อม                                                                                   
            5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา  ผังวรรณา                                                                         
      5.9 โครงการ ยุวเกษตร
            1.  นายครรชิต            ละอองทอง                                                                                 
            2.  นางปวีณา              ละอองทอง                                                                                  
            3.  นายพีระพล            อยู่รัศมี                                                                                           
            4.  นางวราภรณ์           แสนเมือง                                                                                         
            5.  นางหรรษา             ทริชาติ                                                                                            
      5.10  โครงการ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ห้องเรียนสาขาแม่กลองคี
            1.  นางเสนีย์               เวียงดาว                                                                                         
            2.  นายภัทรชัย                  สุขุมวัฒนะ                                                                            
            3.  นายครรชิต            ละอองทอง                                                                                  
            4.  นางพิชชานันท์         มาอ่อน                                                                                     
      5.11  โครงการ โรงเรียนคุณธรรม
            1.  นางศศิกานต์           ธนะการ                                                                                          
            2.  นางสาวดาหวัน        บุญตาเห็น                                                                         
            3.  นางสุพร                ปัณราช                                                                                     
            4.  นายสุทัศน์             ตรีเนตร                                                                                           
      5.12  โครงการ โรงเรียนสุจริต
            1.  นายภัทรชัย                  สุขุมวัฒนะ                                                                                  
            2.  นายธนะชัย             จันทร์สุข                                                                                         
            3.  นางเกษมณี            อธิวัตรมงคล                                                                      
      5.13  โครงการ โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชัน
            1.  นายธวัช                ยะสุคำ                                                                                           
            2.  นางสาวนันทิดา        ตุ้มเขียว                                                                                          
            3.  นางสุพร               ปัณราช                                                                                           
      5.14  โครงการ นักเรียนเรียนรวม 
            1.  นางสาวอัจฉราพรรณ ผ่านพบ                                                                                           
            2.  นายจักรกฤษณ์        มงคลเจริญเชาว์                                                                            
            3.  นางสาววรรณณิษา    มณียอดฟ้า                                                                                  
      5.15  โครงการ ร้านกาแฟอุ้มผางค็อฟฟี่ช็อป
            1.  นายสงกรานต์         ธนะการ                                                                                          
            2.  นายภัทรชัย                  สุขุมวัฒนะ                                                                                  
            3.  นายบุญทาน           สารเพ็ชร                                                                                                         
            4.  นางสาวอรทัย          ใจคำฟู                                                                                            
            5.  นางพรนัชชา           เพ็ชรอ้อม                                                                                        
            6.  นางสาวจิรยาภา             เทพถา                                                                                            
      5.16 โครงการ โรงเรียนธนาคาร
            1. นางสาววราภรณ์       พรหมรักษา                                                                                 
            2.  นางสาวสุนิสา          อุดเป็งเครือ                                                                                 
            3.  นางสาวดาหวัน        บุญตาเห็น                                                                                  
      5.17  โครงการ โรงเรียนในพื้นที่สูง
            1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ                                                                                          
            2.  นางปวีณา              ละอองทอง                                                                                 
            3.  นายวัฒนา             นะวะแก้ว                                                                                        
      5.18  โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
            1. นายอัษฎาวุธ           เสนแก้ว                                                                                           
            2. นายชนาวุธ             จีนตู่                                                                                              
            3.  นางสาวชวัลลักษณ์    วงษ์พิทักษ์                                                                                  
            3. นางสาวสิริรัตน์         คีรีพิสุทธิ์                                                                                         
      5.19  โครงการ หลักสูตรระยะสั้น
            1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ                                                                                           
            2. นางสาวนิตยา           ได้การ                                                                                            
            3.  นางสาวณัฐพร           หมื่นตื้อ