ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
4.  ฝ่ายกิจการนักเรียน  
      นายอำพล  สุรินทร์   (หัวหน้า) 
      4.1  งานแผนงานและบริหารกิจการนักเรียน
            1.  นายอำพล                   สุรินทร์                                                                                             
            2.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                                                            
            3.  นายจักรกฤษ          มงคลเจริญเชาว์                                                                              
      4.2  งานแผนงานและจัดการทั่วไปฝ่าย 
            1.  นายอำพล                   สุรินทร์                                           
            2.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                                          
            3.  นายจักรกฤษ          มงคลเจริญเชาว์                   
      4.3  งานพัฒนาบุคลิกภาพและปกครอง
            1.  นายณัฐวุฒิ             สิงห์โตทอง                                             
            2.  นายอดิเรก             ทิมกุล                                        
            3.  นายอำพล                   สุรินทร์                                           
            4.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                               
            5.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                       
      4.4  งานพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
            1.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                   
            2.  นายจักรกฤษ          มงคลเจริญเชาว์                              
            3.  นายอดิเรก             ทิมกุล                                                 
            4.  นายพศิน                อุตสาสาร                                                       
            5.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                                         
            6.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                               
            7.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                          
            8.  นางสาวศศิกานต์      แสนตา                                               
            9.  ครูที่ปรึกษาทุกคน   ( รายละเอียดแนบท้าย คำสั่งที่ 107/2562 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2562 )                 
      4.5  งานหัวหน้าระดับ(ระเบียบวินัย)และครูประจำชั้น
            1.  นายณัฐวุฒิ                  สิงห์โตทอง                              
            2.  นายชูศักดิ์                   หทัยสุทธิ                                
            3.  นายอาทิตย์            วจีวงษ์                                        
            4.  นายบุญส่ง             กุลแก้ว                              
            5.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                         
            6.  นายอดิเรก             ทิมกุล                                         
            7.  นายอำพล                   สุรินทร์                                           
            8.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์          
            9.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                             
            10.  นางสาวปาริษา      กาเหมือยวงศ์                                                            
            11.  นางสาวศศิกานต์     แสนตา                                               
            12.  ครูที่ปรึกษาทุกคน    ( รายละเอียดแนบท้าย คำสั่งที่ 107/2562 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2562 )           
      4.6  งานสารวัตรนักเรียน
            1.  นายอดิเรก             ทิมกุล                                                                               
            2.  นายณัฐวุฒิ             สิงห์โตทอง                                                                          
            3.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                                              
            4.  นายอำพล                   สุรินทร์                                                              
            5.  นางสาวศศิกานต์      แสนตา                                                                             
            6.  สภานักเรียน                                                                                      
      4.7  งานนักเรียนพักนอน
            1.  นายอำพล             สุรินทร์                                                                                   
            2.  นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ                                                                                          
            3.  นางสาวอรทัย         ใจคำฟู                                                                                        
            4.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                                                       
            5.  นายพศิน               อุตสาสาร                                                                          
            6.  นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์กลม                                                                           
      4.8  การจัดการนักเรียนพักนอน
            1.  นายอำพล                   สุรินทร์                                                                                           
            2.  นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ                                                                                                   
            3.  นางสาวอรทัย         ใจคำฟู                                                                                             
            4.  นายธนะชัย            จันทร์สุข                                                                                                
            5.  นางสาวอัจฉรา        พรมใจ                                                                                                      
            6.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                                                    
            7.  นางสาวธีราภรณ์      อินทรสอาด                                                                                      
            8.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                                           
            9.  นางสาวนุชิดา         ตั๋นทา                                                                                                       
            10.  นายจักรพันธ์         ขันคำ                                                                                                       
            11.  นางสาวศิริกาญดา  จันทร์แก้ว                                                                                             
            12.  นายอัษฎาวุธ          เสนแก้ว                                                                                               
            13.  นางสาวกัลยรัตน์     ใจนิ่ม                                                                                                       
            14.  นางสาวชวัลลักษณ์  วงค์พิทักษ์                                                                                  
            15.  นางสาวทิพย์สุดา    ไกรเกริกเกียรติ                                                                                         
            16.  นายนาวิน            ฉัตรชัยลือนาม                                                                                         
            17.  นางสาวรุ่งระวี       นนทะริ                                                                                                     
            18.  ว่าที่ร.ต.หญิงสุพัตรา  ผังวรรณา                                                                                              
            19.  นายพศิน             อุตสาสาร                                                                                    
            20.  นายบุญส่ง           กุญแก้ว                                                                                      
            21.  นางวราภรณ์         แสนเมือง                                                                                           
            22.  นายจักรกริช         แต่งสุวรรณ                                                                                        
            23.  นายพีระพล          อยู่รัศมี                                                                                       
            24.  นางสาวศศิกานต์     แสนตา                                                                                             
            25.  นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลม                                                                                            
            26.  นางสาวนิตยา             ได้การ                                                                                             
            27.  นายมนต์ศักดิ์        จิตต์จริง                                                                                           
            28.  นางสาวสุนิสา             อุดเป็นเครือ                                                                                  
            29.  นางสาวกมลชนก    คำแปง                                                                                              
            30.  นายชนะชัย          นาคนำทอง                                                                                 
            31.  นางสาวกรรณิกา     ตาขัน                                                                                                   
            32.  นางพิชชานันท์       มาอ่อน                                                                                                 
            33.  นางสาวดาหวัน      บุญตาเห็น                                                                                    
            34.  นางสาวนันทิดา      ตุ้มเขียว                                                                                           
            35.  นางสาววรรณิษา     มณียอดฟ้า                                                                                 
            36.  นางสาวณัฐพร       หมื่นตื้อ                                                                                           
      4.9  งานจัดหารายได้
             4.9.1 งานพิธีกร/พานักเรียนไปแสดง 
                 1.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                                  
                 2.  นายธนะชัย            นาคนำทอง                                                                            
                 3.  นางสาวสุนิสา         อุดเป็งเครือ                                                                           
                 4.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                                    
                 5.  นายพีระพล            อยู่รัศมี                                                                                 
                 6.  นายนาวิน                   ฉัตรชัยลือนาม                                                                         
                 7.  นางสาวธีราภรณ์       อินทรสอาด                                                                 
            4.9.2  งานจัดของที่ระลึกและจำหน่าย
                 1.  นางสาวชวัลลักษณ์    วงษ์พิทักษ์                                                          
                 2.  นางสาวกรรณิกา      ตาขัน                                                                                        
                 3.  นางสาวอัจฉรา        พรมใจ                                                                                  
                 4.  นางสาวศศิกานต์      แสนตา                                                                      
            4.9.3  ฝึกซ้อมนักแสดงแสดง
                 1.  นางอาภาพร           จันเผือก                                                                               
                 2.  นางสาววรรณณิษา    มณียอดฟ้า                                                                            
                 3.  นายชนะชัย            นาคนำทอง                                                                           
                 4.  นางสาวรุ่งระวี         นนทะริ                                                                      
                 5.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                          
      4.10  งานปกครองนักเรียนพักนอน
            1.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                                                        
            2.  นายอำพล                   สุรินทร์                                                                                            
            3.  นายพศิน               อุตสาสาร                                                                                          
            4.  นางสาวอรทัย         ใจคำพู                                                                                       
            5.  นางพิชชานันท์        มาอ่อน                                                                                      
            6.  ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา  ผังวรรณา                                                                                        
      4.11  งานส่งเสริมประชาธิปไตย
            นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว                             

ฝ่ายกิจการนักเรียน
4.12  งานสภานักเรียน
            1.  นายอัษฎาวุธ          เสนแก้ว                                                                                      
            2.  นายชนาวุธ            จีนตู่                                                                                              
            3.  น.ส.สิริรัตน์            คีรีพิสุทธิ์                                                                                            
            4.  นายชนะชัย            นาคนำทอง                                                                                  
            5.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                                              
            6.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                     
      4.13  งานคณะกรรมการนักเรียน
            1.  นายชนาวุธ            จีนตู่                                                                                              
            2.  นายอัษฎาวุธ          เสนแก้ว                                                                                           
            3.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                                                                     
            4.  นายชนะชัย            นาคนำทอง                                                                        
            5.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                             
            6.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                      
      4.14  งานกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาอุ้มผางวิทยาคม  (ของนักเรียน)
            1.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                                                                    
            2.  นายชนาวุธ            จีนตู่                                                                                              
            3.  นายอัษฎาวุธ          เสนแก้ว                                                                                            
            4.  นายชนะชัย            นาคนำทอง                                                               
            5.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                                       
            6.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                     
      4.15.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
            1.  นางโสภา              พุ่มนวล                                                                             
            2.  นายอำพล                   สุรินทร์                                                                                 
      4.16  งานเครือข่ายผู้ปกครอง
            1.  นางโสภา              พุ่มนวล                                                                                     
            2.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                             
            3.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                     
            4.  นางสาวศศิกานต์      แสนตา                                                                            
      4.17  งานเยี่ยมบ้าน/รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
            1.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                             
            2.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                           
            3.  นางสาวศศิกานต์      แสนตา                                                                            
     
 
      4.18  ปัจจัยนักเรียนพื้นฐานนักเรียนยากจน
            1.  นายภัทรชัย            สุขุมวัฒนะ                                                                        
            2.  นายธนะชัย            จันทร์สุข                                                                                   
            3.  นางพรณัชชา          เพ็ชรอ้อม                                                                           
      4.19  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
            1.  นายอดิเรก             ทิมกุล                                                                                         
            2.  นายจักรพันธ์          ขันคำ                                                                                               
            3.  นายณัฐวุฒิ                  สิงห์โตทอง                                                                           
            4.  นายอำพล             สุรินทร์                                                                                           
            5.  นางสาวสิริรัตน์        คีรีพิสุทธิ์                                                                                      
            6.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                                       
            7.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                     
            8.  นางสาวศศิกานต์      แสนตา                                                                            
      4.20  TO BE NUMBERONE
            1.  นายธรรมพัฒน์        บริบูรณ์                                                                                           
            2.  นายจักรกริช           แต่งสุวรรณ                                                                                 
            3.  นางสาวกัลยรัตน์      ใจนิ่ม                                                                                             
            4.  นางสาวปาริษา        กาเหมือยวงศ์                                                                               
      4.21  1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
            1.  นายอำพล              สุรินทร์                                                                                       
            2.  นายอดิเรก             ทิมกุล                                                                                         
            3.  นายจักรพันธ์          ขันคำ