ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 63 อบรมสวนพฤกษาศาสตร์ สำหรับครู
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ม.1-ม.6
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-Net ม.6
27 ก.พ. 63 ถึง 27 ม.ค. 63 งานปัจฉิมนิเทศ/มอบเกียรติบัตร
22 ก.พ. 63 ถึง 23 ก.พ. 63 ศึกษาดูงานสวนกาแฟ รักป่าต้นน้ำแม่กลอง ม.4
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบ GAT PAT
14 ก.พ. 63 ถึง 15 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3
10 ก.พ. 63 สอนชดเชยวันที่ 3 ม.ค.
07 ก.พ. 63 อบรมนักเรียน ม.4 โรงเรียนสุจริต
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-Net ม.3
01 ก.พ. 63 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.2
01 ก.พ. 63 ทัศนศึกษา ม.6
03 ม.ค. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 ออกแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 ม.4