กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภัทรชัย สุขุมวัฒนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0844330211
อีเมล์ : et34thk@hotmail.com

นางหรรษา ทริชาติ
ครู คศ.2

นายบุญทาน สารเพ็ชร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0819734705
อีเมล์ : boontarn1234@gmail.com

นางสาวอรทัย ใจคำฟู
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0922640682
อีเมล์ : orathai01298@gmail.com

นายจักรพันธ์ ขันคำ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0952426497
อีเมล์ : Jakkrapan_3@hotmail. Com

นายกฤษฎา ตองอ่อน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0979244868
อีเมล์ : Kitsada4868@gmail.com