กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิชชานันท์ มาอ่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา
ครู คศ.3

นายเสนีย์ เวียงดาว
ครู คศ.3

นายคมสัน จินา
ครู คศ.2

นางสาวภัทราพร อันถามนต์
ครู คศ.2

นายจักรกริช แต่งสุวรรณ
ครู คศ.1

นายพชร ตัญตระกูล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0824061408
อีเมล์ : plaboomeowmeow@gmail.com

นายนิธิพัชญ์ พึ่งสกุล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0897038846
อีเมล์ : 591120522nitipat@gmail.com

นางสาวดิษาลักษณ์ รายะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0955572541
อีเมล์ : mild17042541@gmail.com