กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิชชานันท์ มาอ่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา
ครู คศ.3

นายเสนีย์ เวียงดาว
ครู คศ.3

นายคมสัน จินา
ครู คศ.2

นางสาวภัทราพร อันถามนต์
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรี แสงพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุดา ไกรเกริกเกียรติ
ครู คศ.1

นายจักรกริช แต่งสุวรรณ
ครู คศ.1

นายพชร ตัญตระกูล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0824061408
อีเมล์ : plaboomeowmeow@gmail.com

นายนิธิพัชญ์ พึ่งสกุล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0897038846
อีเมล์ : 591120522nitipat@gmail.com

นางสาวดิษาลักษณ์ รายะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0955572541
อีเมล์ : mild17042541@gmail.com