กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบุญส่ง กุญแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปรีชาพล แก้วดวงน้อย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0821605409
อีเมล์ : pkaewdwngnxy@gmail.com

นางสาวกมลวรรณ ตะบุตร
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0864320050
อีเมล์ : ktpkamonwan5507@gmail.com

นายเดชา ไพโรจน์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0921281799
อีเมล์ : aaaoooffff@gmail.com