ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นายภัทรชัย สุขุมวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา