เลขานุการผู้อำนวยการ

นางสาวปาริษา กาเหมือยวงศ์
หัวหน้า

นายจักรพันธ์ ขันคำ
ผู้ช่วย

นายพีระพล อยู่รัศมี
ผู้ช่วย

นางสาวกัลยรัตน์ ใจนิ่ม
ผู้ช่วย

นางรุ่งระวี สุรินทร์วงศ์
ผู้ช่วย

นางสาวอรทัย ใจคำฟู
ผู้ช่วย

นางสาวอริสา โนชัย
ผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย
ผู้ช่วย

นายอัครภูมิ ปัญญาทา
ผู้ช่วย

นางสาวรัตนาวดี เพียงโนนดา
ผู้ช่วย

นายนาวิน ฉัตรชัยลืมนาม
ผู้ช่วย