กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศศิกานต์ ธนะการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ตรีเนตร
ครู คศ.2

นายมนต์ศักดิ์ จิตต์จริง
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก​ เสาสีนาด
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา ได้การ
ครู คศ.1

นางสาวดาหวัน บุญตาเห็น
ครู คศ.2

นางสุพร ปัณราช
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์ หทัยสุทธิ
พนักงานราชการ

นางกาญจนา บุญถนอม
ครู