กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศศิกานต์ ธนะการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ตรีเนตร
ครู คศ.2

ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์ หทัยสุทธิ
พนักงานราชการ

นางกาญจนา บุญถนอม
ครู