คณะผู้บริหาร

นายจิระพงษ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 098-749-7722
อีเมล์ : Math3000@hotmail.co.th

นายธวัช ยะสุคำ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยา
รองผู้อำนวยการ

นายอดิเรก ทิมกูล
รองผู้อำนวยการ

นายสงกรานต์ ธนะการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากร

นายเสนีย์ เวียงดาว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ

นางยุพา ธาราดรุณีกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันฯ

นายอำพล สุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายภัทรชัย สุขุมวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา