กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวิตรี ยาคำลือ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทิดา ตุ้มเขียว
ครู คศ.2

นางสาววรารัตน์ กัอนทอง
ครู คศ.2

นางสาวอินธิรา จันทา
ครู คศ.2

นางสาววรัฐยา อันถามนต์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐธิดา พึ่งพานิช
ครู คศ.1

นางอาภาพร จันเผือก
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0857178240
อีเมล์ : tip.bcom2564@gmail.com

นายพีระพล อยู่รัศมี
ครู คศ.1

นางสาวดาลิลาร์
ครู คศ.1

นายสถาพร แถมครบุรี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0828869712
อีเมล์ : sathabhornthaem@gmail.com

นางสาวรัตนาวลี เพียงโนนดา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0813748529
อีเมล์ : solovenany@gmail.com

นางสาวอริสา โนชัย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0946040611
อีเมล์ : kanoonarisar@gmail.com

นายต้นตระการ ไทยดำรงค์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0956911017
อีเมล์ : tontrakan13@gmail.com

นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0873567668
อีเมล์ : pookteen@gmail.com

นางสาวปาลีวรรณ เคหะลูน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0966578889
อีเมล์ : paleewan.k@gmail.com

นางสาววชิราภรณ์ มัคนา
พนักงานราชการ

นายชนะชัย นาคนำทอง
ครูอัตราจ้าง

นายนาวิน ฉัตรชัยลือนาม
ครูอัตราจ้าง