พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
      1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
      2. ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง  สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง
      3. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาค
      4. ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่  น่าเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน
      5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย (Goal)
     1.  ประชากรในวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
     2.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
     3.  นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
     4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
     5.  โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
     6.  นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
     7.  การบริหารจัดการมีคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
     8.  ชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา