ฝ่ายงานวิชาการ

นายเสนีย์ เวียงดาว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ