วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
     ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ  มีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย  ให้โอกาสทางการศึกษา  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญา
     การศึกษาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญงอกงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข