กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริมา วจีวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0899068586
อีเมล์ : Wajeewong@gmail.com

นายสงกรานต์ ธนะการ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899603509
อีเมล์ : Krusongkran3@hotmail.com

นางยุพา ธาราดรุณีกุล
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ วจีวงษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0860179876
อีเมล์ : arthit16@gmail.com

นางสาวผรัณชิยา สงแทน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 087-8378046
อีเมล์ : pharanchiya@gmail.com

นายชนาวุธ จีนตู่
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา พรมใจ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0812787949
อีเมล์ : Koi_nu50@hotmail.com

นางสาวกัลยรัตน์ ใจนิ่ม
ครู คศ.1

นางสาวปาริษา กาเหมือยวงศ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0857263045
อีเมล์ : Dream.hanuman@gmail.com

นายชุณรัตน์ ชูศรี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0959737953
อีเมล์ : chunarut01@gmail.com

นางสาววลัยพร ช่างเจรจา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0979304812
อีเมล์ : walaiporn.nuk@gmail.com

นางสาวสุพรรณี สารเรือน
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0936165527
อีเมล์ : Lynnly_lovely@hotmail.com