ฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากร

นายสงกรานต์ ธนะการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากร