กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจักรกฤษณ์ มงคลเจริญเชาว์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวัฒนา นะวะแก้ว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0832194361
อีเมล์ : Wattana_tak25898@hotmail.com

นางสาวดารารัตน์ มูลแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสิริรัตน์ คีรีพิสุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาววรรณณิษา มณียอดฟ้า
ครู คศ.1

นางสาวดวงฤทัย ดีเจริญ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0929285659
อีเมล์ : smilesgf@gmail.com

นางสาวกัญญาณัฐ สุริยะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0632609810
อีเมล์ : kanyanat.thai01@gmail.com