กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจักรกฤษณ์ มงคลเจริญเชาว์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวดารารัตน์ มูลแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสิริรัตน์ คีรีพิสุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาววรรณณิษา มณียอดฟ้า
ครู คศ.1

นางสาวดวงฤทัย ดีเจริญ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0929285659
อีเมล์ : smilesgf@gmail.com