สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ                          อผว.
สีประจำโรงเรียน              ม่วง – ขาว
ปรัชญาโรงเรียน              เรียนเก่ง  เคร่งวินัย  ใจสะอาด  มารยาทเลิศ  เทอดพลา
คติพจน์                           อยู่เมืองอยู่ป่า  ได้รับการศึกษาเหมือนกัน
อัตลักษณ์โรงเรียน           พัฒนาตนตามศักยภาพ  มีรายได้ระหว่างเรียน     
เอกลักษณ์โรงเรียน          สร้างโอกาสนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร